STRONA GŁÓWNA    OFERTA   NASZE PRACE EKSPERTYZY ENERGETYCZNE    INWENTARYZACJE   ZNAJDŹ EKSPERTA    PARTNERZY      KONTAKT  
odwiedziło nas :
 
Nasza oferta to
Ekspertyzy budowlane
Nadzór autorski i inwestorski
Wykonywanie kosztorysów
Okresowe przeglądy obiektów budowlanych
(roczne i pięcioletnie)
Świadectwo / Certyfikat Energetyczy
Inwentaryzacje
News
   
Ogłoszenia: Regulamin

Przepisy ogólne

 1. Ekspertyzy Budowlane jest serwisem bezpłatnych ogłoszeń internetowych.
 2. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu Ekspertyzy Budowlane oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał,
 3. Wpisując dane osobowe do serwisu Ekspertyzy Budowlane użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie. Wpisywanie danych jest dobrowolne,
 4. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez Ekspertyzy Budowlane.
 5. Dane wpisane do serwisu Ekspertyzy Budowlane będą udostępniane we wszystkich serwisach należących do sieci Ekspertyzy Budowlane,
 6. Osobami uprawnionymi do korzystania z serwisu Ekspertyzy Budowlane są osoby pełnoletnie.

Własność intelektualna

 1. Treść stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie właścicielowi www.ekspertyzybudowlane.pl.
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody właściciela www.ekspertyzybudowlane.pl w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub podania źródła z linkiem do strony serwisu.

Obostrzenia formalno-prawne

 1. W przypadku zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym, Ekspertyzy Budowlane nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania zamieszczonych ogłoszeń, a w szczególności prawo do przekazywania ich innym witrynom ogłoszeniowym. Przekazane ogłoszenia, o których mowa powyżej nie będą traktowane jako poufne.
 2. Serwis Ekspertyzy Budowlane nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. Ekspertyzy Budowlane nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. Treści ofert zawartych na stronie internetowej www.ekspertyzybudowlane.pl mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 3. Informacje zawarte na stronach serwisu Ekspertyzy Budowlane mogą być wykorzystany tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 4. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie Ekspertyzy Budowlane treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:
  1. organów ludzkich,
  2. broni, narkotyków i materiałów pornograficznych,
  3. towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
  4. informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, itp.
  5. towarów, które nie istnieją ,
  6. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
  7. towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
  8. produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przypisu lekarza,
 5. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis Ekspertyzy Budowlane, rezerwujmy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.

Przeniesienie odpowiedzialności

 1. Ekspertyzy Budowlane nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
  2. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  3. za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie Ekspertyzy Budowlane zostaną wykorzystane,
  4. funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 2. Rezerwujemy prawo do:
  1. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
  2. modyfikowania niniejszego regulaminu,
  3. czasowego przerywania pracy serwera,
  4. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

Copyright © Ekspertyzy Budowlane 2007 Reklama | Nasza oferta | Forum | Kontakt Design by Promar